ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας και αποκτήστε Cloud Εργαλεία για Customer Loyalty με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90% της δαπάνης, εφόσον είστε δικαιούχος του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

greece20-top-logo@2x-300x82

Τώρα έγινε ακόμη πιο εύκολο για την επιχείρησή σας να αποκτήσει πιστούς πελάτες. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν και για την απόκτηση ή χρήση cloud εργαλείων για customer loyalty μεταξύ των άλλων.

Το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να ανέλθει σε έως 90% της σχετικής δαπάνης. Σε απόλυτους αριθμούς, η επιδότηση κυμαίνεται από €900 – €18.000 ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Επιδοτούνται δαπάνες για την προμήθεια, μέσω αγοράς ή μίσθωσης για τους πρώτους 36 μήνες,  ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για συναφείς με αυτές συμπληρωματικές υπηρεσίες, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Αιτήσεις Χρηματοδότησης, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 εδώ -> https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και γρήγορη!

  1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα. Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis). Δείτε εδώ τους ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΑΔ της Πρόσκλησης.
  5. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
  6. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, κλπ.).
  7. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  8. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  9. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
  10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

€900,00 €1.000,00

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

€1.800,00 €2.000,00

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

€3.600,00 €4.000,00

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

€5.400,00 €6.000,00

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

€9.000,00 €10.000,00

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

€10.800,00 €12.000,00

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

€13.500,00 €15.000,00

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

€18.000,00 €20.000,00

Copyright © 2013 - 2024 Useappility IKE

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος • GDPR • Όροι Χρήσης

Log in with your credentials

Forgot your details?